Localización +34 981 758 117 registro@cciacoruna.gal
Estás en: Inicio > Aviso legal >

Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social é: CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA
C.I.F é: V15859481
Domicilio social: POL. INDUSTRIAL DE BERTOA, RUA DO BROCE, PAR. G-2
Teléfono: 981758117
FAX: 981700024
Correo electrónico a efectos de comunicación: registro@cciacoruna.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA.

A navegación pola web de CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e  gratuíto, non obstante, CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web. O usuario garante a autenticidade e  actualidade de todos aqueles datos que comunique a CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrigase facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal.

O usuario responderá fronte a CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA no se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas a súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios do seu website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA no se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

USO DE COOKIES Y DATOS ESTADÍSTICOS Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA con domicilio en POL. INDUSTRIAL DE BERTOA, RUA DO BROCE, PAR. G-2 que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos.

Así mesmo, CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA, no seguinte enderezo POL. INDUSTRIAL DE BERTOA, RUA DO BROCE, PAR. G-2 ou ben a través do seguinte correo electrónico registro@cciacoruna.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA adopta os niveles de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 y demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade por los danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De conformidade co que establece a  Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o  uso dos formularios sitos na  páxina web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada.

Así mesmo, CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA  infórmalle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo POL. INDUSTRIAL DE BERTOA, RUA DO BRONCE, APR. G-2, ou por email ao enderezo registo@cciacoruna.com. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu  consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.enviar a un amigo Enviar